Juridische informatie

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site.

De informatie op deze site is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg bij twijfel een arts.

Het team van de site bestaat niet uit artsen. De verstrekte informatie is niet bedoeld voor diagnose, preventie of behandeling. De site of de auteurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Checkfood neemt deel aan verschillende affiliateprogramma’s en verdient soms een commissie op verkopen via bepaalde sites die toegankelijk zijn via links op deze site. Deze site neemt ook deel aan het Amazon EU Partner Programma, een affiliateprogramma waarmee sites geld kunnen verdienen door te linken naar Amazon.nl.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website checkfood-nl.com– geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Publicatiebeheerder: EXP4 – 20 rue du champ fleuri – 44840, Les Sorinières
De beheerder van de publicatie is een rechtspersoon.
Webmaster: EXP4 – 20 rue du champ fleuri – 44840, Les Sorinières
Host: o2switch – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand
Credits: de wettelijke vermeldingen werden gegenereerd en aangeboden door Subdelirium SubDelirium

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website checkfood-nl.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden en gebruikers van de website checkfood-nl.com wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. E X P4 kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal E X P4 trachten de gebruikers vooraf te informeren over de datum en het tijdstip van de interventie.

De website checkfood-nl.com wordt regelmatig bijgewerkt door E X P4. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment gewijzigd worden: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die verzocht wordt ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze na te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website checkfood-nl.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

E X P4 spant zich in om de informatie op de website checkfood-nl.com zo nauwkeurig mogelijk te maken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar fout is of die van derde partners die de informatie verschaffen.

Alle informatie op de website checkfood-nl.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de website checkfood-nl.com niet volledig. Ze kan gewijzigd zijn sinds ze online werd geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

E X P4 is de eigenaar of houder van de intellectuele eigendomsrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : E X P4.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

E X P4 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website checkfood-nl.com, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

E X P4 kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website checkfood-nl.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. E X P4 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt E X P4 zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website checkfood-nl.com kan de volgende informatie verzameld worden: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft tot de website checkfood-nl.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt E X P4 alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website checkfood-nl.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze gegevens met kennis van zaken, met name wanneer hij ze zelf invoert. De gebruiker van de website checkfood-nl.com wordt er vervolgens van op de hoogte gebracht of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie en bezwaar met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site checkfood-nl.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de aankoop van E X P4 en haar rechten zou de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de checkfood-nl.com site.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site checkfood-nl.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van E X P4 zijn gemaakt. E X P4 is echter niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de website checkfood-nl.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies te deactiveren.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid” op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid” op Voorkeuren. In het tabblad “Vertrouwelijkheid” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website checkfood-nl.com is onderworpen aan de Franse wet. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met voornoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).